اولش خیلی خوب بود، بعد یک روز دیگه روشن نشد. دلیلشو نفهمیدیم ولی خوب داتیس برتر برایم عوض کردند. واقعا از اینکه با داتیس کار کردم راضی هستم.